Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website impliceert dat de bezoeker (hierna ‘de gebruiker’ genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder ‘informatie’ wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De informatie in deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

2. Aansprakelijkheid

123 Comedy Club besteedt veel zorg aan de creatie en opvolging van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.
Nochtans kan 123 Comedy Club noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
123 Comedy Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
123 Comedy Club kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de 123 Comedy Club website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
123 Comedy Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website.

3. Hyperlinks naar sites van derden

De 123 Comedy Club website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden.
Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. 123 Comedy Club is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Het aanbieden door 123 Comedy Club van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat 123 Comedy Club de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat 123 Comedy Club haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen 123 Comedy Club en de uitbaters van deze sites.
123 Comedy Club kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van 123 Comedy Club.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op deze site verschijnen worden door het auteursrecht beschermd. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van 123 Comedy Club is in het algemeen enkel toegestaan indien 123 Comedy Club hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt.
Het opslaan van informatie van 123 Comedy Club in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

5. Bescherming van de Privacy

123 Comedy Club respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website.
Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via onze website en het gebruik dat 123 Comedy Club van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Bij het invullen van een elektronisch formulier vraagt 123 Comedy Club u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren.
Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden.

Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, en worden enkel gebruikt voor promotie van 123 Comedy Club.

Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door 123 Comedy Club worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde en kosteloos de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan 123 Comedy Club, Heiken 37, 2290 Vorselaar.
Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden via e-mail gericht aan info@123comedyclub.be.

 

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

123 Comedy Club behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

6. Slotbepaling

123 Comedy Club is de benaming van 123 Comedy Club, Heiken 37, 2290 Vorselaar, en wordt door haar in rechte vertegenwoordigd.
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Antwerpen (België) zijn uitsluitend bevoegd.